Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

ARTIKEL 2.

Tot oprichting van een particulier krankzinnigengesticht wordt de vergunning van den Gouverneur-Generaal vereischt. Deze verbindt daaraan zoodanige voorwaarden, als Hij in het belang der krankzinnigen en hunner verpleging noodig acht.

De particuliere krankzinnigengestichten zijn uitsluitend tot verpleging van krankzinnigen bestemd.

Aan elk dier gestichten moet ten minste één bevoegd geneeskundige verbonden zijn.

ARTIKEL 3.

Indien een particulier krankzinnigengesticht zonder vergunning van den Gouverneur-Generaal is opgericht, wordt het op Diens last gesloten.

Indien zulk een gesticht niet voldoet aan de eischen, .in ds laatste twee alinea's van artikel 2 gesteld, en aan dé voorwaarden, aan de vergunning tot oprichting verbonden, kan de vergunning door den Gouverneur-Generaal ingetrokken en het gesticht op Diens last gesloten worden.

Het besluit tot sluiting van een gesticht wordt met redenen omkleed en in de Javasche Courant geplaatst.

Bij sluiting van een gesticht worden de daarin verpleegde krankzinnigen op kosten van hen, voor wier rekening zij verpleegd worden, binnen een door den Gouverneur-Generaal te s'.ellen termijn door de zorg van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst overgebracht naar andere krankzinnigengestichten.

ARTIKEL 4.

Tot de verpleging van drie of minder krankzinnigen, die niet tot het gezin behooren, wordt de vergunning van het hoofd van plaatselijk bestuur vereischt.

Aan het verleenen der vergunning gaat een onderzoek naar de doelmatigheid der woning voor de verpleging der krankzinniger, bestemd, vooraf.

De vergunning kan te allen tijde worden ingetrokken.

ARTIKEL 5.

Van het verleenen en van het intrekken van vergunningen, als bedoeld bij de artikelen 2 en 4, wordt kennis gegeven aan'

Sluiten