Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

de hoofden van plaatselijk bestuur en aan de officieren van justitie, binnen wier ressort de krankzinnigengestichten of de inrichtingen tot verpleging van drie of minder krankzinnigen gevestigd worden of waren.

ARTIKEL 6.

Plaatsen tot voorloopige opneming van krankzinnigen zijn voor Europeanen de militaire hospitalen, voor Inlanders de voor hen bestemde ziekeninrichtingen, en wanneer de laatstbedoelde inrichtingen niet in eene afdeeling aanwezig zijn, insgelijks de militaire hospitalen. Ontbreken zoowel militaire hospitalen als voor Inlanders bestemde ziekeninrichtingen, of bieden deze geen voldoende ruimte aan, en bestaat in de afdeeling geen andere gelegenheid tot verpleging, dan worden de gevangenissen als plaatsen tot voorloopige opneming gebezigd.

In deze plaatsen worden de krankzinnigen zooveel mogelijk van de overige daarin opgenomen personen afgezonderd.

De bestuurders houden een register aan overeenkomstig het model, door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst vastgesteld.

ARTIKEL 7.

In de krankzinnigengestichten en in de plaatsen tot voorloopige opneming van krankzinnigen wordt dagelijks van elke toepassing van een dwangmiddel op een verpleegde of opgenomene aanteekening gehouden in een afzonderlijk register naar een door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst vastgesteld model.

ยง II. Toezicht.

ARTIKEL 8.

Het oppertoezicht over het krankzinnigenwezen wordt onder de bevelen van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst uitgeoefend door den Chef over den geneeskundigen dienst.

Het onmiddellijk toezicht wordt volgens de bepalingen van dit reglement uitgeoefend door de hoofden van gewestelijk bestuur en door de officieren van justitie.

Sluiten