Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Binnen eene week na ontvangst van deze bescheiden dient de officier van justitie, zoo daartoe termen zijn, onder overleg, ging der bescheiden, aan den raad van justitie een requisitoir in om den verpleegde gedurende een bepaalden tijd, dien van één jaar niet te boven gaande, in een krankzinnigengesticht te doen verblijven.

Vindt de officier van justitie geen termen voor de indiening van een requisitoir, dan gelast hij dat de verpleegde uit het gesticht worde ontslagen. 7 *■?

ARTIKEL 20.

Op het requisitoir kan door den raad van justitie worden beschikt op de in artikel 19 vermelde bescheiden.

De raad van justitie kan echter nader bewijs door getuigen of andere middelen gelasten, en zelfs het verhoor van den verpleegde bevelen.

Wordt het verhoor van den verpleegde bevolen, dan geschiedt dit in het gesticht, zoo noodig, in tegenwoordigheid van een der daaraan verbonden geneeskundigen. De raad van justitie kan het verhoor opdragen aan een door hem te benoemen rechter-commissaris.

Bij gelegenheid van het verhoor van den verpleegde kunnen tevens de geneeskundige en andere personen, die zich in het gesticht bevinden, als getuigen worden gehoord, zonder voorafgaande oproeping.

Hangende het onderzoek, blijft de verpleegde in het gesticht.

Bij afwijzende beschikking op het requisitoir van den officier van justitie, gelast de raad van justitie tevens, dat de persoon, wiens verdere aanhouding in een krankzinnigengesticht is verzocht, onmiddellijk uit het gesticht worde ontslagen.

De beschikking van den raad van justitie wordt gesteld op het requisitoir. Zij wordt niet uitgesproken en is aan geen hooger beroep onderworpen.

ARTIKEL 21.

Ten hoogste ééne maand en ten minste veertien dagen vóór het verstrijken van den tijd, waarvoor de raad van justitie iemands aanhouding in een krankzinnigengesticht heeft vergund, wordt door den geneeskundige van het gesticht aan den officier van justitie, in wiens ressort het gesticht gelegen is, een af-

Sluiten