Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

2e wanneer de sub le vermelde stukken zijn overgelegd, houdt de raad van justitie het bij artikel 438 van het burgerlijk wetboek bedoeld verhoor;

3e de beteekening bedoeld bij artikel 439 van dat wetboek kan geschieden aan den geneeskundige van het gesticht, ingeval deze verklaart, dat de beteekening aan den verpleegde in persoon voor dezen schadelijk wezen zou. Die verklaring wordt in het exploit vermeld en door den geneeskundige onderteekend, een en ander op straffe van nietigheid van het exploit;

4e de bij artikelen 439 en 443 van het burgerlijk wetboek bedoelde verhooren hebben plaats in het gesticht en, zoo noodig, in tegenwoordigheid van den daaraan verbonden deskundige;

de 2de zinsnede van het 3de Hd en het 4de Hd van artikel 20 zijn daarbij van toepassing;

5e na afloop van het verhoor doet de raad van justitie uitspraak zonder nadere oproeping van partijen, onverminderd zijne bevoegdheid om ingevolge artikel 440 van het Burgerlijk Wetboek een getuigenverhoor te bevelen;

6e de beteekening aan de krankzinnige van het vonnis of arrest, waarbij curateele verleend wordt, geschiedt aan hem in persoon of, in het geval sub 3e voorzien, op de aldaar voorgeschreven wijze.

ARTIKEL 40. Sfll

Van de benoeming van provisioneele bewindvoerders, van de verleende onder curateelestelling en van de benoeming van curators wordt, binnen drie dagen na de dagteekening der stukken, waar bij zij plaats hebben, door den betrokken griffie bij brief kennis gegeven aan den geneeskundige van het gesticht, waarin de krankzinnige wordt verpleegd.

Die brief wordt bij het in artikel 16 vermeld register bewaard, nadat daarin van den zakelijken inhoud aanteekening is gehouden.

ARTIKEL 41.

Het 1ste Hd van artikel 37 is van toepassing op eigenlijk gezegde Inlanders, die ter zake van krankzinnigheid in een gesticht zijn geplaatst.

ARTIKEL 42.

Indien het noodzakelijk is dat een Inlander, die ter zake van krankzinnigheid in een gesticht is geplaatst, onder curateele wordt

Sluiten