Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

ARTIKEL 47.

Met geldboete van één tot zestig gulden wordt gestraft hij, die in een der gevallen in dit reglement vermeld, wettelijk als bloedverwant, aangehuwde, echtgenoot, voogd, curator of deskundige opgeroepen, zonder geldige reden van verschooning wegblijft.

§ VII. Slotbepalingen.

ARTIKEL 48.

Indien een persoon, tegen wien ter zake van misdrijf of overtreding eene strafvervolging is ingesteld, vermoed wordt krankzinnig te zijn dan wel krankzinnigheid voor te wenden, en daaromtrent geen voldoende zekerheid kan worden verkregen, dan is de president der rechtbank, bij welke de vervolging aanhangig is, bevoegd den beklaagde voor ten hoogste zes maanden ter observatie in een krankzinnigengesticht te doen opnemen. Deze termijn kan op een gemotiveerde verklaring van den geneeskundige van het gesticht eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De beklaagde of verdachte blijft in het gesticht tot dat omtrent de verlenging is beslist. l)

De opneming van den beklaagde in een gesticht geschiedt zonder nadere formaliteiten, alleen op grond van de beschikking van den president der rechtbank en zoo spoedig mogelijk.

De kosten van overbrenging naar het gesticht en van verpleging gedurende den tijd der observatie komen voor rekening van den lande, tenzij dit door of voor den beklaagde anders verlangd wordt.

Bij de opneming doet de president der rechtbank aan den geneeskundige van het gesticht alle bescheiden en inlichtingen toekomen, welke dienen kunnen om dezen bij zijn oordeel over het geval voor te lichten.

De geneeskundige van het gesticht zendt zoo spoedig mogelijk zijn met redenen omkleed rapport over de al of niet krankzinnigheid van den beklaagde aan den president der rechtbank.

Zoo het rapport de verklaring inhoudt, dat de opgenomene aan krankzinnigheid lijdende is, wordt door het openbaar ministerie de definitieve plaatsing van beklaagde in een krankzinnigengesticht gerequireerd overeenkomstig de voorschriften dèr artikelen 19 en 20, of der artikelen 25 en 26 van dit reglement. Houdt het rapport de verklaring in, dat de opgenomene niet

i) Staatsblad 1905 No. 358.

Sluiten