Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

wien en te wiens opzichte verder wordt gehandeld, zooals bij dat artikel ten aanzien van den President der rechtbank is voorgeschreven.

VERGOEDING van kosten van verpleging van onderdanen der zelfbesturen in DJOKJAKARTA in Gouvernements-krankzinnigen ge stichten.

(Gouv. Besl. 5 October 1910 No. 9 Bijbl. No. 7324).

Gelezen de, in voldoening aan het schrijven van den lsten Gouvernements-Secretaris van 12 September 1910 No. 2106 strekkende, missive van den Resident van Djokjakarta van den 17den dier maand No. 9452/286, houdende aanbieding van eene verklaring van:

a. den Sultan van Djokjakarta van 26 Mei 1910, dat deze genegen is aan het Gouvernement te restitueeren de onkosten, bedragende ƒ 1.— daags per persoon, verbonden aan de verpleging van zijne krankzinnige onderdanen in de Gouvernements-krankzinnigengestichten, indien hunne familieleden niet zelve met de oppassing zich belasten en wegens armoede die verpleegkosten niet kunnen betalen;

6. van het Hoofd van het Pakoe Alamsche Huis van 27 April 1910, dat deze genegen is de kosten van verpleging van zijne onderdanen in Gouvernements-krankzinnigengestichten te dragen, overeenkomstig het tarief vastgesteld voor lijders der laagste klasse, voorzoover betreft die onderdanen die blijkbaar gevaarlijk zijn, dan wel hen, wier familieleden niet zelve met de oppassing zich belasten en wegens armoede de verpleegkosten niet kunnen betalen.

Is goedgevonden en verstaan:

Van vorenbedoelde verklaringen van den Sultan van Djokjakarta en van het Hoofd van het Pakoe Alamsche Huis aanteekening te houden.

REGELING van de opneming van onderdanen van Inlandsche Zelf.

besturen in de bezittingen buiten JAVA en MADOERA in de Gouvernements-krankzinnigengestichten. (Ordonnantie in Stsbl. 1910 No. 349). ARTIKEL 1.

Krankzinnigen of personen als bedoeld in artikel 48 van het Reglement op het krankzinnigenwezen in Nederlandsch-Indië,

Sluiten