Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

2) In het geval bedoeld in artikel 48 van hetzelfde reglement wordt door en ten opzichte van het Hoofd van gewestelijk bestuur gehandeld zooals ten aanzien van den president van de rechtbank, bij welke de vervolging aanhangig is, bij evengenoemd artikel is voorgeschreven. De verrichtingen, bij dat artikel aan het openbaar ministerie opgedragen, geschieden dan door den ambtenaar, die het openbaar ministerie waarneemt bij den landraad of de daarmede gelijkstandige rechtbank, in het vorig lid bedoeld.

Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking op den dag van hare afkondiging.

2. REGLEMENT voor de opneming en verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten te BUITENZORG en LA WANG (Staatsblad 1885 No. 139).

REGLEMENT voor de opneming en verpleging van lijders in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang. J)

ARTIKEL 1.

De krankzinnigengestichten te Buitenzorg en Lawang 8) zijn bestemd voor de verpleging en geneeskundige behandeling van krankzinnigen, zoowel Europeanen als Inlanders en met dezen gelijkgestelden.

ARTIKEL 2. s)

1) Ten opzichte hunner verpleging worden de lijders verdeeld in vier klassen.

2) In de eerste klasse worden opgenomen:

a. Europeanen en met hen gelijkgestelden, die voor eigen rekening of voor rekening van hunne betrekkingen worden verpleegd ;

b. Vlag- en hoofdofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine.

3) In de tweede klasse worden opgenomen:

a. Europeanen en met hen gelijkgestelden, die voor eigen rekening of voor rekening van hunne betrekkingen worden verpleegd;

>) Staatsblad 1905 No. 109.

*) Staatsblad 1902 No. 261 en No. 1905 No. 109. *) Staatsblad 1903 No. 44.'

Sluiten