Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137

le

,, 2e klasse. 3e klasse. 4e klasse, klasse.

Ambtelooze per- ƒ6.— I ƒ 4.— ƒ 2.— ƒ 1.— sonen.

Burgerlijke en mi- ,, 6.— „ 4 ,, 2 —

litaire Europeesche mits, indien zij mits. indien zij

landsdienaren in het gehuwd zijn of gehuwd z'in of

genot van ƒ 125— kinderen hebben, ónderen heb"

. ";. . . j j ben, niet meer

of meer activiteits- niet meer dan de dan Qe [,elftvan

traktement 's maands. helft van hunne hunne landsin-

landsinkomsten. komsten. i)

Burgerlijke en mi- „ 6. ƒ 4 ƒ 2 —

litaire Europeesche mits niet meer

landsdienaren in het landsinkomsten genot van minder dan of de helft daar-

ƒ 125 activiteits- van, als zij ge-

traktement 'smaands. LmdlntVn. .

Burgerlijke en mi- ,, 6 — „ 4.— ƒ 2 —

litaire Europeesche mits in de klassen, waarin zij

landsdienaren in het in activiteit reductie hadden kun-

genot van pensioen, nen genieten, niet meer dan hun-|

gagement, wachtgeld, ne landsinkomsten, of de helft

nonactiviteitstrakte- daarvan, als ze gehuwd zijn of

of onderstand. kinderen hebben.

Inlandsche burger- „ 6.— ƒ 4— / | ƒ 2.— ƒ 1.—

lijke en militaire mits (indien de verpleging in een mits niet meer

landsdienaren in het dezer klassen geschiedt krach- dan. nunne

'genot van activiteits-- tens aanwijzing van den Direc- 'aankomsten f ii . r\ j •• i- j- j. ,°' de helft daar-

traktement, pensioen, teur van Onderwijs en Eeredienst van a]s ze ge_

gagement of onder- ■ niet meer dan hunne landsin- nuW(j zyjn 0f

stand. 2) komsten of de helft daarvan, kinderen heb-

als ze gehuwd zijn of kinderen i ben. 2) hebben. Deze reductie geldt niet voor verpleging van het gezin der Inlandsche landsdienaren. 2)

Behoeftigen. — — gratis. | gratis.

Onder de verpleging zijn begrepen: woning, voeding, oppassing, bewassching, geneeskundige behandeling en geneesmiddelen.

ARTIKEL 4.

1) Vrouwen en kinderen van civiele en militaire landsdienaren, hetzij deze nog in dienst dan wel gepensionneerd zijn, kunnen worden opgenomen op dezelfde voorwaarden, als voor den man

1) Zie verbeterblad bij Staatsblad 1885 No. 139

2) Staatsblad 1892 No. 145.

Sluiten