Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

ARTIKEL 24. De voeding heeft plaats op den volgenden voet:

le klasse. 2e klasse. _■ | 3e klasse. 1 4e klasse.

's morgens te 6 uur. 's morgens te 6 uur. 's morgens om 7 uur. 's morgens om 7 uur.

Een kop koffie met Een kop koffie met Een kop koffie met Rijst met gezouten

melk en suiker. " melk en suiker. melk en suiker, brood ei of gedroogde visch

met boter. of voor Chineezen:

's morgens te 8 uur. s morgens te 8 uur. Zondags eene toe- gedroogd vleesch.

spijs bestaande uit: Koffie met suiker.

Brood met boter, Brood met boter, kaas, of een ei, of

kaas, twee eieren, sau- kaas, twee eieren, sau- een stuk koudvleesch. 's namiddags te 12 uur

cisse de Boulogne of cisse de Boulogne of

rookvleesch; afwis- rookvleesch; afwisse- 's namiddags te 12 uur. Rijst met kerri,

selend dagelijks twee lend dagelijks eene gedroogd of versch

soorten dezer toe- soortdezertoespijzen. Soep van rund- [rund-of buffelvleesch

spijzen. Thee met melk en vleesch; éénmaal of voor Chineezen:

Thee met melk en suiker. 's weeks erwtensoep. Iversch spek of

suiker. Ofi-HJ- • Aan zieken kan ook Rijst met kerri of varkensvleesch, en

Aan zieken kan ook beschuit verstrekt sajoer en sambal- groenten in water

beschuit verstrekt worden. . sambal twee soorten, gekookt,

worden. Het soepvleesch

gebraden, gestoofd 's namiddags te 5 uur.

*5 namiddags te 1 uur. s namiddags 1 uur. of op andere wijze

. , . ' . bereid. Rijst met groenten

Rijet, kern en sa- Rijst, kern of sajoer Eenmaal 's weeks, in water gekookt,

joer, sambal-sambal afwisselend, sambal- op den dag dat gezouten ei of versche

in vier soorten. Hoen- samba! in vier soor- erwtensoep verstrekt of gedroogde visch

dervleesch op twee of ten. Hoendervleesch wordt varkensvleesch of voor Chineezen:

drie verschillende wij- met frikadellen of tot sesaté of op an- gedroogd vleesch **)

zen toebereid met fn- gebakken visch, zoo- dere wijze bereid,

kadellen of gebakken danig dat steeds twee

visch, in dier voege schotels met vleesch- 'j namiddags 4 uur.

dat steeds vier scho- of vischspijzen aan-

tels met verschillen- wezig zijn. Thee met melk en

de vleesch- en visch- Versche vruchten. suiker. *) spijzen aanwezig zijn.

Versche vruchten. 's avonds te 6 uur. 's namiddags te 4 uur.

's namiddags te 4 uur. Aardappelen met ,, groenten door elkanThee met melk en I Thee met melk en der gest00fd, met

suiker. suiker. gekookt of gebraden

vleesch naar om.

's avonds te 7 uur. >s avmjs te 7 „„,._ standigheden.

Soep, aardappelen'

twee soorten groen- Driemaal per week •

ten, twee soorten soep.

vleeschspijzen of een Aardappelen, één

soort vleesch en een soort groenten, één

soort visch. soort vleesch of visch.

Gestoofde vruchten Versche vruchten,

of eene andere toe- Des Zondags kan

spijs, als: gebak, pud- nu en dan een tweede

ding, gort met rozij- groente met vleesch'

nen, enz. Versche of visch dan wel eene

vruchten. andere toespijs, als:

Des Zondags gem- gebak, pudding enz.

ber; nu en dan kan een verstrekt worden,

der groenten met aard- Nu en dan kan de

appelen en vleesch groente met aardap-

door elkander ge- pelen en vleesch door

stoofd worden tot elkander gestoofd

hutspot. worden tot hutspot.

*) Staatsblad 1888 No. 194. **) Staatsblad 1911 No. 563.

10

Sluiten