Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

/ 30.— 's maands, welk bedrag steeds vóór het begin der maand ter beschikking van den Huismeester wordt gesteld, zullende bij gebreke daarvan de afzonderlijke bediende onmiddellijk als zoodanig worden ontslagen.

ARTIKEL 30.

Bezoeken aan lijders mogen niet plaats vinden dan met toestemming van den Geneesheer-Directeur.

Schriftelijke verzoeken om die toestemming, zooals van elders gevestigde personen, die ter vermijding van nuttelooze reiskosten vooraf zekerheid wenschen, dat zij tot den lijder toegelaten kunnen worden, behooren gedaan te worden per gefrankeerden x) brief en onder opgave der betrekking, waarin de aanvrager tot den lijder staat.

Het vorenstaande is niet van toepassing waar het geldt ambtelijke bezoeken van de daartoe bevoegde ambtenaren.

ARTIKEL 31.

Betrekkingen van een lijder, djie omtrent zijnen toestand inlichtingen verlangen, wenden zich daartoe per gefrankeerden brief tot den Geneesheer-Directeur, die zorgt dat ze hun zoo spoedig mogelijk gegeven worden.

ARTIKEL 32.

Geld, scherpe werktuigen, lucifers en andere gevaarlijke voorwerpen, ter beoordeeling van den Geneesheer-Directeur, mogen door de lijders niet worden medegebracht, noch aan hen gezonden of ter hand gesteld worden.

Ook voor alle andere voorwerpen, die men aan een lijder wenscht te overhandigen, moet vooraf de toestemming van den GeneesheerDirecteur verkregen zijn.

Pakjes, voor verpleegden bestemd, worden aan den GeneesheerDirecteur gezonden en vooraf door dezen geopend.

Brieven voor lijders worden open en onder een afzonderlijk tweede couvert aan den Geneesheer-Directeur geadresseerd. Brieven van lijders worden door tusschenkomst van den Geneesheer-Directeur verzonden, die bevoegd is, ze vooraf te lezen en zoo noodig toe te lichten.

Staatsblad 1914 No. 663.

Sluiten