Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

ARTIKEL 33.

Wanneer gebrek aan ruimte dit eischt, doet de GeneesheerDirecteur, met inachtneming der daartoe voorgeschreven formaliteiten, de noodige stappen om er toe te geraken, dat ongeneeslijke niet gevaarlijke lijders aan hunne betrekkingen worden teruggezonden. 1)

ARTIKEL 34.

Zij, op wier verzoek de rechterlijke beschikking tot de plaatsing van een krankzinnige in een gesticht is uitgesproken, zijn door de opname zelve verbonden tot nakoming van alle verplichtingen, die volgens dit reglement op hen rusten. Wanneer het verzoek ambtshalve is geschied, is het bovenstaande niet van toepassing.

ARTIKEL 35.

De Residenten van Batavia en Pasoeroean 2) zijn superintendenten ieder van het in zijn gewest gelegen gesticht en hebben als zoodanig te allen tijde toegang tot de inrichtingen met de bevoegdheid den gang van zaken en de administratie na te gaan.

') Staatsblad 1903 No. 44.

«) ; 1902 No. 261 en 1905 No. 109.

Sluiten