Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165

3. Gouv. Besl. van 27 Februari 1907 No. 27 (Bijbl. No. 6634). Eerstel ij k: enz.

Ten tweede: Te bepalen, dat aan de ambtelijke gediplomeerde verplegers en verpleegsters bij de krankzinnigengestichten in Nederlandsch-Indië bij binnenlandsche verloven wegens ziekte, door te brengen buiten het gesticht, waarbij zij werkzaam

zijn, een bedrag van ƒ 55 (vijf en vijftig gulden) 's maands

wordt uitgekeerd als vergoeding voor het gemis van de materieele voordeelen, die zij anders genieten;

met dien verstande dat bij verloven van minder dan één maand het uit te keeren bedrag per dag wordt berekend.

f. Instructiën.

Zie Hoofdstuk Instructiën.

g. Regeling van het bedrag en de invordering der kosten van verpleging in krankzinnigengestichten van het personeel der Marine,

Gouv. besl. 16 Januari 1903 No. 28 (Bijbl. No. 5928).

Eerstel ijk: Aan te teekenen dat de verpleegkosten van vlag -, hoofd - en subalterne officieren der Koninklijke Nederlandsche Marine en van Europeesche schepelingen dier Marine beneden den rang van officier, die in de Gouvernements krankzinnigengestichten in Nederlandsch-Indië worden opgenomen, ten laste van den Lande komen.

Ten tweede: Door het Departement van Onderwijs en Eeredienst wordt voor de in artikel 1 bedoelde verpleegkosten per hoofd en per dag in rekening gebracht,:

voor vlag-en hoofdofficieren voor verpleging in de 1ste klasse ƒ 6;

voor subalterne officieren voor verpleging in de 2de klasse ƒ 4;

voor machinisten, dek- en onderofficieren en minderen voor verpleging in de 3de klasse ƒ 2.

Die verpleegkosten worden maandelijks door regularisatie door het Departement der Marine aan dat van Onderwijs en Eeredienst voldaan.

Ingeval subalterne officieren, machinisten, dek-en onderofficieren en minderen in eene hoogere klasse worden toegelaten,

Sluiten