Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

Het zij mij vergund er de aandacht van UwHEdG. op te vestigen, dat dit niet in overeenstemming is met de bestaande voorschriften.

Zoo is in art. 230 van het Inlandsch Reglement en de daarmede overeenkomende bepalingen in de Reglementen op het rechtswezen in de Buitenbezittingen slechts sprake van „daartoe bestemde gestichten, ziekenhuizen of andere geschikte plaatsen", waartoe gevangenissen niet zijn te rekenen.

Verder wordt onder art. 59 van het Reglement van orde en tucht onder de gevangenen in Staatsblad 1871 No. 78 wel van gevangenissen gesproken, doch uitsluitend „bij gebreke van eene andere geschikte gelegenheid", en „hangende de beslissing van den rechter".

Blijkbaar is dus slechts een zeer tijdelijke maatregel bedoeld, n.1. tot de opzending naar een geschikt verblijf, zoodra de rechter de inbewaringstelling heeft gelast.

Hetzelfde beginsel wordt teruggevonden in art. 4 sub b van het Gouvernements besluit dd. 8 October 1883 No. 18, waar bovendien alleen van gevaarlijke krankzinnigen sprake is, en als eisch gesteld wordt, dat behoorlijke afzondering mogelijk zij. Het komt mij nu voor, dat het dikwerf mogelijk zal blijken om Inlandsche krankzinnigen op eene meer passende wijze te verplegen. Is bijv. ter plaatse een Inlandsch ziekengesticht, dan behooren de lijders aldaar te worden afgezonderd. Ontbreekt zulk eene ziekeninrichting, dan verplege men de krankzinnigen in het militair hospitaal (zie militair tarief No. 39— Staatsblad 1889 No. 85— noot e op blz. 10). Bij gemis eindelijk van plaatselijke gestichten of hospitalen, behooren de lijders met politiegeleide te worden opgezonden naar de naaste plaats, waar eene ziekeninrichting of een militair hospitaal gevestigd is. De geringe transportkosten zullen daartoe geen bezwaar mogen zijn.

Ik heb de eer UwHEdG. beleefdelijk te verzoeken zoo veel doenlijk in vorenstaanden zin te handelen.

Van mijn verlangen zag ik ook gaarne mededeeling gedaan aan de in Uw gewest bescheiden Hoofden van plaatselijk bestuur.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, Van der Kemp.

Sluiten