Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

tiging, door den Agent of Gezagvoerder ten vervoer worden aangenomen.

Wordt zoodanige verklaring niet overgelegd of blijkt uit die verklaring, dat de te vervoeren krankzinnige wel gevaar voor zijn omgeving oplevert, dan gelden voor hem de voorschriften hierboven genoemd voor het vervoer van krankzinnigen, welke gevaar voor hunne omgeving opleveren met vracht- resp. passagiersschepen.

Is door bijzondere omstandigheden geen dokters-certificaat Verkrijgbaar, dan zal de Gezagvoerder of de Agent alleen, indien hij voor zich zelf de overtuiging heeft dat de krankzinnigen geen gevaar voor hunne omgeving opleveren, de voorwaarden voor het vervoer van krankzinnigen die geen gevaar voor hun omgeving opleveren toepassen, hetgeen evenwel uitsluitend te zijner beoordeeling staat.

U zult ons verplichten met ons te willen mededeelen of U met bovenstaande voorwaarden accoord gaat.

Koninklijke PaketvaartMaatschappij,Koning.

7. CIRCULAIRE van den Directeur van Binnenlandsch-Bestuur van 22 October 1903 No. 6517 (Bijbl. No. 5922).

Aan

de Hoofden van Gewestelijk Bestuur op de Buitenbezittingen.

Ingevolge eene van de Regeering ontvangen opdracht heb ik de eer UHEdG. te verzoeken bij eventueel vervoer van krankzinnigen met de booten van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij zooveel mogelijk te willen zorgen voor eene goede keuze van het begeleidend personeel alsmede voor een voldoend aantal geleiders.

Het zij mij vergund hierbij Uwe aandacht te vestigen op het: voorkomende onder No. 5259 van het Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indiƫ, onder aanteekening echter dat in het algemeen het in elk geval requireeren van geleidepersoneel uit een

Sluiten