Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

k. Aantal plaatsen gereserveerd in de krankzinnigengestichten voor personen bedoeld in de artt. 12, 24 en 48 van het Reglement, op het Krankzinnigenwezen,

Besl. Dir. 0„ E. en N. van 3 Jan. 1911 No. 68 (Bijbl. 7433).

Herlezen enz. Gelezen enz.

Gelet op artikel 49a van het Reglement op het krankzinnigenwezen in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij de ordonnantie van 4 Februari 1897 (Staatsblad No. 54) zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij de ordonnantie van 20 October 1,910 (Staatsblad No. 550) waarbij is bepaald, dat in de Gouvernements-krankzinnigengestichten, ten behoeve van de opneming van personen die ingevolge het bepaalde in de artikelen 12 en 24 van bovengenoemd Reglement, aldaar in bewaring kunnen worden gesteld, alsmede van personen als bedoeld in artikel 48 van dat Reglement, een door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te bepalen aantal plaatsen zal worden opengehouden;

Heeft besloten:

Het aantal der bovenbedoelde, in de krankzinnigengestichten te Buitenzorg en te Lawang open te houden plaatsen vast te stellen als volgt:

Open te houden plaatsen

in het gesticht in het gesticht voor

Landaard Geslacht te Lawang. te Buitenzorg. personen

j2 3 | -A -6 I ij als bedoeld

u u \ v v u cd 'in

<N co cw n ] ^

i '■ j

Europeanen mannen 2 2 — 11 —"1 tl2

. „ vrouwen 11 — 11 — ƒ

Inlanders mannen 11 4 — — 2 l art 24

„. vrouwen — 1 3 — — 2 ƒ '

Europeanen mannen 12 — 1 2 — I

„ . vrouwen 11 — 1 1 — ^ rt 48

Inlanders mannen 11 6 — — 2 j ' '

,,. vrouwen — | 1 | 1 — | — | 2 | „ • ' ,

Sluiten