Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

1. Advies over van krankzinnigheid verdachte militairen uit te brengen door de Geneesheer-Directeuren der krankzinnigen gestichten.

Gouv. Besl. 13 Juli 1916 No. 22.

Bij wijze van tijdelijken maatregel machtiging te verleenen om — indien zulks door den Voorzitter der betrokken geneeskundige Commissie noodig wordt geoordeeld en daarin niet kan worden voorzien door den Militair Geneeskundigen Dienst — ten aanzien van van krankzinnigheid verdachte militairen, die worden -verpleegd in de militaire hospitalen te Buitenzorg of te Malang, het advies in te winnen van den Directeur van het krankzinnigengesticht respectievelijk te Buitenzorg of te Lawang, dan wel van een door dien Directeur aan te wijzen bij het krankzinnigengesticht dienst doenden geneeskundige ;

met bepaling dat:

a. Voor de observatie van den betrokken militair en het ter zake uitbrengen van schriftelijk advies, den Lande een bedrag van ƒ 25 (vijf en twintig gulden) per persoon in rekening kan worden gebracht;

b. de geneeskundige te Lawang, die de observatie heeft verricht, den Lande bovendien voor de reis van zijne standplaats naar Malang en terug, zoomede ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het tijdelijk verblijf buiten zijn standplaats, een bedrag van ten hoogste ƒ 4,50 (vier gulden vijftig cents) in rekening kan brengen indien per spoor wordt gereisd, en dat hem, bijaldien hij gebruik maakt van een eigen of door hem ingehuurde automobiel, ter zake een bedrag van ten hoogste ƒ 12 (twaalf gulden) wordt vergoed;

en voorts onder aanteekening, dat de uit dit besluit voortvloeiende uitgaven voor zoover het jaar 1916 betreft komen:

die bedoeld sub a hiervoren, ten laste van artikel 823;

die bedoeld sub b hiervoren, ten laste van artikel 844 der begrooting van uitgaven van dat jaar. Extr. enz.

Sluiten