Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

Ten tweede: Den Resident van Semarang te machtigen om voor en namens de Regeering van Nederlandsch-Indië als vertegenwoordigende den Lande, bij notariëele akte, op kosten van den contractant ter andere zijde, met de stichting „Het Leger des Heils", vertegenwoordigd door haren leider in Nederlandsch-Indië, P. D. van Rossum, eene overeenkomst aan te gaan voor het plaatselijk beheeren van het leprozengesticht te Pelantoengan gedurende een tijdvak van twee jaren, ingaande op een tusschen partijen nader overeen te komen tijdstip *) en zulks op de bij dit besluit behoorende voorwaarden.

Ten derde enz.

Gouv. Besl. van 28 December 1910 No. 5.

Gelezen enz. Overwegende:

dat het in 's Lands belang wenschelijk moet worden geacht dat het plaatselijk beheer van het leprozengesticht te Pelantoengan (Semarang) ook na verloop van het tijdvak van twee jaren, bedoeld in artikel 2 van het besluit van 17 October 1908 No. 20, zooals dat artikel luidt ingevolge artikel 2 sub a van het besluit van 21 December d.a.v. No. 9, opgedragen blijft aan het Leger des Heils;

dat derhalve ten deze ook verder behoort te worden afgeweken van den regel, gesteld in de eerste alinea van artikel 38 der Indische Comptabiliteitswet; • De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstel ijk: Den Resident van Semarang te machtigen om voor en namens de Regeering van Nederlandsch-Indië als vertegenwoordigende den Lande, bij notarieële akte, op kosten van den contractant ter andere zijde, met dé stichting „Het Leger des Heils", vertegenwoordigd door haren Leider in Nederlandsch-Indië, op de bij dit besluit behoorende voorwaarden eene nadere overeenkomst aan te gaan voor het plaatselijk beheer van het leprozengesticht te Pelantoengan.

Ten tweede: enz.

*) Overeengekomen is dit tijdstip te stellen op 15 Januari 1909.

Sluiten