Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

§ 5. De benoodigde genees- en verbandmiddelen alsook instrumenten zullen op halfjaarlijksche aanvrage van den behandelenden geneesheer gratis uit het Algemeen Magazijn van geneesmiddelen worden verstrekt.

§ 6. De geneeskundige behandeling van de lepralijders en het verplegingspersoneel geschiedt door een van wege de stichting „Het Leger des Heils" aan de inrichting te verbinden bevoegden geneeskundige, voor wiens remuneratie een nader overeen te komen bedrag per maand zal worden te goed gedaan boven de in § 2 vermelde som, en, bij gebreke van dien, door een door de Regeering aangesteld en bezoldigd geneeskundige met standplaats Pelantoengan.

§ 7. De geneeskundige verpleging in engeren zin geschiedt door, van wege het Heilsleger aan te stellen ziekenverplegers en -verpleegsters.

§ 8. Van de ziekenverplegers en -verpleegsters zal zoo mogelijk één gediplomeerd moeten zijn.

Aan het Hoofd van de ziekenverplegers en -verpleegsters staat die gediplomeerde verpleger of verpleegster, en bij ontstentenis van dezen (deze) een verpleger of verpleegster, die uit hoofde van zijn (haar) persoonlijkheid door den Leider van het Heilsleger daarvoor het meest geschikt wordt geoordeeld.

§ 9. De stichting „Het Leger des Heils" is verplicht het terrein en de gebouwen, waaruit de inrichting te Pelantoengan bestaat, te onderhouden zooals het mogelijk is zulks te doen met het in §' 3 opgegeven bedrag, en verder voor het behoorlijk onderhoud te zorgen van het hospitaal-, keuken-, en apotheekmeubilair, en al wat verder tot de inrichting behoort en aan de stichting voornoemd in bruikleen is gegeven.

Na het beëindigen van de overeenkomst zal het een en ander zooveel mogelijk in gelijken staat en hoeveelheid als ontvangen aan het Nederlandsch-Indische Gouvernement teruggegeven moeten worden.

§ 10. De Leider van het Leger des Heils voor NederlandschIndië dient telken jare vóór het eindigen der maand Februari, door tusschenkomst van den Resident van Semarang en den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst een rekening en verantwoording met verificatoire bescheiden over het afgeloopen kalenderjaar in, vergezeld van een gedetailleerd verslag.

Sluiten