Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

§ 11. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalden tijd, gaat in met 1 Januari 1911 en treedt op dien datum in de plaats van de overeenkomst, op 12 Januari 1909 ten overstaan van den t.v. Notaris J. H. A. van Barneveld gesloten ingevolge de Gouvernementsbesluiten van 17 October en 21 December 1908 Nos. 20 en 9.

Zij kan door beide partijen werden opgezegd, doch alleen tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

2. Leprozengesticht Semaroong te Soerabaja.

'Gouv. Besl. 30 Oct. 1911 No. 46 (Staatsblad No. 585).

Eerstelijk: Met ingang van 1 Januari 1912 worden de instellingen: het Chineesch Hospitaal te Batavia, dat te Semarang en het Semaroonggesticht te Soerabaja opgeheven.

Ten tweede: enz. :

Ten negende'. Te bepalen, dat van het in artikel 1 genoemde tijdstip af

I. de instelling.

a. enz-

b. het Semaroonggesticht te Soerabaja. i-_ a en b, als Landsinrichting wordt in stand gehouden onder

den naam

a. , enz.

b. „Leprozen gesticht Semaroong" en met bestemming tot opneming van tot de Inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking behoorende melaatschen.

II. enz.

Ten tiende: Tijdelijk in dienst te stellen:

a. enz.

b. bij het Semaroong-gesticht te Soerabaja: 1 opzichter op eene bezoldiging van ƒ 60 's maands, 1 mandoer en 1 vrouwelijke bediende ieder op ƒ 15 en 3 mannelijke en 2 vrouwelijke bedienden ieder op ƒ 10 's maands.

Sluiten