Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

(Semarang) noodzakelijk wordt geacht, voor rekening van den Lande, zoo noodig onder geleide van een door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur aan te wijzen persoon, aan wien voor de heen- en terugreis mede transport voor rekening van den Lande zal worden verleend, derwaarts te doen overvoeren, voor zoover de reis per spoor kan plaats hebben in een rijtuig der derde klasse en overigens op de minst kostbare wijze, ter beoordeeling van de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur.

De Hoofdagent der Koninklijke Paketvaartmaatschappij heeft mij medegedeeld dat zijne maatschappij hare medewerking zal verleenen om het vervoer van lepralijders, die voor Gouvernements rekening van de Buitenbezittingen naar Java moeten worden overgevoerd, met hare booten te doen geschieden,*) wanneer door mij daartoe een aanvraag wordt gedaan.

Ik heb de eer UHEdGestr. mitsdien te verzoeken om bij voorstellen Uwerzijds om gebruik te maken van de bevoegdheid, mij verleend bij het in hoofde aangehaald Gouvernements besluit, tevens op te geven van waar de inscheping van den betrokken lepralijder naar Java zal moeten geschieden.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, ABENDANON.

4. CIRCULAIRE van den Hisp. Chef B. G. D. 13 October 1913 No. 6950.

Aan

de Hoofden van Gewestelijk bestuur buiten Java en Madoera.

Aangezien de Directie van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is teruggekomen van hare weigering om het vervoer van lepralijders te doen geschieden met booten vaa die Maatschappij en bedoeld vervoer thans kan plaats vinden met door haar aan te wijzen vrachtbooten harer Maatschappij, heb

*) Hiervan is de tegenwoordige Hoofdagent der K. P. M. teruggekomen, zoodat het vervoer van lepralijders niet meer met passagiersschepen van die Maatschappij kan plaats hebben.

Sluiten