Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

c. krankzinnigen, wanneer het Hoofd van plaatselijk bestuur in spoedeischende gevallen hunne dadelijke inbewaringstelling noodig acht, dan wel ter voorloopige verpleging in afwachting van hunne opzending naar de krankzinnigengestichten;

d. zieke veroordeelden, voor zoover geen gelegenheid bestaat tot goede verpleging binnen de gevangenissen;

e. op plaatsen waar geen militaire ziekeninrichtingen aanwezig zijn, Inlandsche schepelingen der Gouvernements-Marine.

ƒ. Inlandsche behoeftigen, die naar het oordeel van den betrokken geneeskundige eene geregelde geneeskundige behandeling behoeven, voor zoover hiertoe ter beoordeeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur in de ziekeninrichtingen ruimte beschikbaar is;

g. werklieden bij landsinrichtingen, spoorwegen enz, in geval van verwonding in en door den dienst, dan wel, als zij door het Hoofd van plaatselijk bestuur onvermogend worden verklaard om zelf hunne verpleging (buiten de gestichten) te betalen;

h. de door de politie gevonden lijken van onbekende en behoeftige Inlanders en met dezen gelijkgestelden, welke lijken van daar uit zullen worden ter aarde besteld; zullende de kosten der begrafenis, welke op de minst kostbare wijze zal plaats hebben, voor zooveel betreft de in bèhoeftigen staat overleden personen, komen voor rekening van den Lande.

2e. tegen betaling: *)

Inlanders en met dezen gelijkgestelde personen, werkzaam op particuliere ondernemingen van landbouw en nijverheid, in geval van verwonding en bij uitzondering ook Inlandsche opvarenden van particuliere schepen, indien ter plaatse voor hunne verpleging geen andere gelegenheid bestaat en hunne opname door den ter plaatse aanwezigen geneeskundige of anders door het Hoofd van plaatselijk bestuur dringend noodig wordt geoordeeld, beide categorieën alleen, voor zoover in bedoelde gestichten en hospitalen, ter beoordeeling van het Hoofd van plaatselijk bestuur, ruimte beschikbaar is.

II. Voor de betalende lijders krachtens § I ten 2e opgenomen,

*) Tegen betaling worden ook opgenomen gewapende politiedienaren, (zie G. B. 13-10-1913 No. 54, Bijblad No. 7927), juncto G. B. 29-5-1915 No. 41, Bijblad No. 8283).

13

Sluiten