Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

is door de betrokken onderneming of den betrokken gezagvoerder verschuldigd / 0.65 (vijf en zestig cent) per dag aan verplegingskosten en bij eventueele begrafenis het bedrag der daarvoor gedane uitgaven.

Het beheer dezer gelden voor verpleging en begrafenis zal zijn opgedragen aan de door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid daartoe aan te wijzen personen.

De door den behandelenden geneesheer te vorderen kosten van geneeskundige behandeling 'komen voor rekening van de betrokken onderneming.

III. Het bestuur over de Inlandsche hospitalen, voor zoover daarin niet op andere wijze is voorzien, berust bij den Europeeschen geneesheer, die met den dienst in de betrokken ziekeninrichting is belast of, bij ontstentenis van zoodanigen geneesheer, bij den dokter-djawa, die den dienst aldaar uitoefent.

Zijn twee of meer geneesheeren aan eene Inlandsche ziekeninrichting verbonden, dan berust het bestuur bij den hoogsten of oudsten in rang van die geneesheeren.

IV. Het personeel bij de Inlandsche hospitalen regelt zich naar de voor elk van die ziekeninrichtingen bestaande bijzon¬

dere beschikkingen. *) *)

Amahei .:

Ambarawa -

Balangnipa

Banda TVeira

Bandjermasin

Bandoeng

Banka ....

Belawan (Deli)

Benkoelen

Borthain

Buitenzorg

Cheribon

Djatirogo

Fort de Koek

Kajoetanam

Gouv. Besl. 11 — 8 — 1906 No. 3. Stbl. 1909 No. 63.

,, 1909 No. 69.

„ 1906 No. 32.

„ 1909 No. 65. Gouv. Besl. 20 — 11 — 1906 No. 9, Stbl. 1914 No. 403. Gouv. Besl. 19 — 3 — 1900 No. 24. Gouv. Besl. 21 —3 — 1908 No 9;

29 — 11 — 1910 No 25 en 29-—

9 _ 1915 No. 29. Besl. Dir. O. E. 17 — 7 — 1913 No.

12209. Stbl. 1907 No. 33. Gouv. Besl. 1—4 — 1870 No. 15

11 — 3 — 1899 No. 31; 4 — 1 —

1910 No. 9. Stbl. 1908 No. 29 en Gouv. BesU

19 — 3—1913 No. 41. Bijbl. No. 7171.

., „ 5970.

Sluiten