Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

5. Bij het Gouv. Besl. van 16 Maart 1910 No. 26 (Staatsblad No. 207).

Is de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid gemachtigd om voor uitgaven ten behoeve van het personeel bij de Inlandsche ziekengestichten te beschikken over de jaarlijks bij de begrooting daarvoor beschikbaar gestelde bedragen.

6. VERVOER per Staatsspoor en op de. lijnen der Ned.-Ind. Spoorwegmaatschappij van behoeftige zieken, die in ziekeninrichtingen verpleegd moeten worden.

1. Gouv. Besl. 29 September 1911 No. 17 (Bijblad No. 7498

Gelezen enz.

Gelet enz.

:> Is goedgevonden en verstaan:

Met buiten werkingstelling van het besluit van 20 Juli 1903 No. 12 (Bijblad qp het Staatsblad No. 5888), zooals dat besluit ,is aangevuld en gewijzigd bij de besluiten van 26 October 1904 No. 40 (Bijblad op het Staatsblad No. 6106) en 8 Maart 1907 No. 14 (Bijblad op het Staatsblad No. 6692), te bepalen als volgt:

A. (1) Behoeftigen die zich ter behandeling aanmelden bij een tot de uitoefening der geneeskundige praktijk bevoegden geneesheer en voor hunne genezing naar diens schriftelijk te motiveeren oordeel, behandeling en verpleging in eene ziekeninrichting behoeven, kunnen, desvereischt onder geleide, mits dit laatste ter beoordeeling van het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur tot het strikt noodige beperkt blijve, voor rekening van den Lande per Staatsspoor of tram worden overgevoerd naar de meest nabijgelegen Gouvernements burgerlijke of militaire dan wel particuliere • ziekeninrichting, waar voor hunne opneming en verpleging gelegenheid bestaat.

(2) Hebben zij behandeling door een specialist op eenig geneeskundig gebied noodig, dan kunnen zij, na daartoe bekomen machtiging, op Java van den betrokken Inspecteur van den B. G. D., in het gouvernement Sumatra's Westkust van den betrokken Gewestelijk Eerstaanwezenden

Sluiten