Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

Officier van Gezondheid, op denzelfden voet voor rekening van den Lande per Staatsspoor of tram vervoerd worden naar eene ziekeninrichting als in alinea 1 bedoeld, waar de vereischte behandeling voor hen verkrijgbaar is. In spoed, vereischende gevallen kan de opzending onder nadere goedkeuring geschieden.

(3) Ook de terugreis per Staatsspoor of tram, zoowel van den al of niet herstelden patiënt als van hoogerbedoeld geleide, geschiedt op 's Lands kosten. B. Het vervoer geschiedt op reisaanvragen volgens het model, behoorende bij de Bijzondere bepalingen betreffende het vervoer van 's Lands reizigers en goederen op de Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië, goedgekeurd bij het besluit van 16 Juni 1886 No. 1/c. (Bijblad op het Staatsblad No. 4292), af te geven op schriftelijk verzoek van den behandelenden geneesheer of c.q. van den directeur der ziekeninrichting, waar de lijder is verpleegd, door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur of diens wettigen vervanger, door wien op de reisaanvraag zal moeten worden vermeld, dat de lijder inderdaad onvermogend is, en verder aangeteekend:" Voor rekening van den Lande ingevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van 29 September 1911 No. 17"

2. Circulaires van den Gouv. Secretaris dd. 1 April 1912 No 733 (Bijbl. 7734) en 12 Juli 1913 No. 1697 (Bijbl. 8001).

Aan

de Hoofden van gewestelijk bestuur op Java.

Blijkens mededeeling van het comité van Bestuur der Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij heeft die Maatschappij zich voorloopig bereid verklaard om de bij het besluit van 29 September 1911 No, 17 (Bijblad op het Staatsblad No. 7498) bedoelde behoeftige zieken en c.q. ook hunne begeleiders op hare lijnen te doen vervoeren tegen een verlaagd tarief, overeenkomende met den halven vrachtprijs.

Om van dat tarief gebruik te kunnen maken zullen de belanghebbenden moeten zijn voorzien van reispassen, hun op schriftelijk verzoek van den behandelenden geneesheer, c.q. van den Directeur der ziekeninrichting, waar zij zijn verpleegd,

Sluiten