Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

b. Gouv. Besl. 13 October 1913 No. 54 (Bijbl. No. 7927) Gelezen, enz.

Is goedgevonden en verstaan: Eerstelijk: enz.

Ten tweede: Met buitenwerkingstelling van alle daarmede strijdige voorschriften vast te stellen de volgende:

„Bepalingen betreffende de verpleging van zieke gewapende politiedienaren in NederlandsehI n d i ë".

ARTIKEL 1. >)

Bij opneming van het personeel der Gewapende Politie, beneden den rang van divisie-commandant der 2de klasse, in de militaire hospitalen en ziekenzalen en, voor zoover het niet-Europeesch personeel dier politie betreft, mede in de Inlandsche burgerlijke ziekeninrichtingen, om andere redenen dan wegens verwonding of gebreken bij gevechten in 's Lands dienst dan wel door gevorderde of bevolen diensten bekomen, wordt dat personeel verpleegd tegen betaling van verpleegkosten tot de bedragen vermeld in artikel 2, met dien verstande dat:

I. verpleging van personen van niet-Europeeschen landaard alleen dan in de militaire hospitalen en ziekenzalen geschiedt, wanneer ter plaatse geen Gouvernements Inlandsche burgerlijke ziekeninrichting aanwezig is, en in andere gevallen enkel wanneer uit eene door den geneeskundigen Chef der burgerlijke ziekeninrichting, onder opgave van redenen, afgegeven verklaring blijkt, dat verpleging in eene ziekeninrichting noodzakelijk is, doch dat de aard der ziekte eene speciale behandeling vereischt, waartoe in de door hem beheerde ziekeninrichting geen gelegenheid bestaat, terwijl die gelegenheid volgens eene op die verklaring te stellen aanteekening van den Chef der militaire ziekeninrichting in de onder diens beheer staande ziekeninrichting wel bestaat en zonderden dienst te belemmeren, kan geschieden;

II. dat de opneming in de onderscheiden afdeelingen der militaire hospitalen geschiedt zooals in artikel 2 van dit besluit is aangegeven en dat bij opneming in een burgerlijke zieken-

i) Zie Gouv. Besl. 29 Mei 1915 No. 41 en 10 April 1916 No. 29 (Bijblad Nos. 8283 en 8498)

Sluiten