Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

dien de beschikbare ruimte in het kampement hunne huisvesting aldaar toelaat en . de formatie sterkte van het korps daardoor niet wordt overschreden.

ARTIKEL 6.

Door de administratiën der ziekeninrichtingen zal van evacuatie van personen, tot het personeel der Gewapende Politie behoorende, kennis worden gegeven aan den betrokken divisiecommandant.

ARTIKEL 7.

Alle in artikel 2 van dit besluit genoemde personen worden bij overlijden op kosten van den Lande begraven.

ARTIKEL 8.

Deze bepalingen zijn mede van toepassing op het tijdelijkbij de Gewapende Politie gedetacheerd kader van het Leger,

Ten derde, enz.

Extract, enz.

8. Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglifders te BANDOENG.

A. Formatie van het personeel.

Gouv. Besl. van 19 Januari 1910 No. 11 (Staatsblad No. '44) en 18 Januari 1911 No. 40 (Staatsblad No. 99).

Ten derde: Met ingang van 31 Januari 1910 bij het Koningin Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng tijdelijk in dienst te stellen:

I. 1 (een) Geneesheer-Directeur op eene bezoldiging van ƒ 750. — (zeven honderd vijftig gulden) 's maands;

II. a. 1 (een) hoofdverpleegster op eene bezoldiging van ƒ 150. — (een honderd vijftig gulden) 's maands benevens vrije woning in het gasthuis, vrije voeding en vrije geneeskundige hulp en verpleging;

b. 1 (een) mantri-verpleger op eene bezoldiging van ƒ 50. — (vijftig gulden) 's maands benevens vrije woning in het

- gasthuis, vrije voeding en vrije geneeskundige hulp en verpleging;

c. 1 (een) verpleegster-huishoudster op eene bezoldiging van ƒ 50.— (vijftig gulden) 's maands benevens vrije woning

Sluiten