Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

VOORLOOPIGE REGELING voor de opneming en verpleging van betalende patiënten in het Koningin-Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te BANDOENG en voor het gebruik, van de operatiekamer.

Gouv. Besl. van 28 December 1910 No. 59.

E e r s t e 1 ij k: Aan te teekenen dat het Koningin-Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng in de eerste plaats bestemd is voor de opneming en verpleging van onvermogende, niet betalende patiënten van eiken landaard.

Ten tweede: Vast te stellen de volgende „Voorloopige regeling voor de opneming en verpleging van betalende patiënten in het sub 1 vermelde Gasthuis en voor het gebruik van de operatiekamer".

ARTIKEL 1.

Met inachtneming van het sub 1 van dit besluit aangeteekende nopens de eigenlijke bestemming van het Koningin-Wilhelmina Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng kunnen daarin, voor zoover de ruimte zulks toelaat, ter beoordeeling van den Geneesheer-Directeur, ook betalende patiënten van eiken landaard worden opgenomen.

ARTIKEL 2.

(1) De verpleging van betalende patiënten geschiedt in de 1 ste t 2de of 3de klasse.

(2) De patiënt kiest zelf de klasse waarin hij verpleegd wenscht te worden.

ARTIKEL 3.

(1) In de lste klasse wordt berekend / 5.— (vijf gulden), in de 2de klasse ƒ3.— (drie gulden) en in de 3de klasse ƒ1.— (één gulden) per dag en per lijder, gerekend van en met den dag van opneming tot en met den dag voorafgaande aan dien waarop het Gasthuis wordt verlaten.

(2) Voor het gebruik van de operatiekamer kan bovendien, ter beoordeeling van den Geneesheer-Directeur, in rekening worden gebracht aan patiënten der lste klasse ten hoogste ƒ 25.— (vijf en twintig gulden), aan die der 2de klasse ten hoogste ƒ 15.— (vijftien gulden) en aan die der 3de klasse ten hoogste ƒ5.— (vijf gulden).

Sluiten