Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217

ARTIKEL 3.

De subsidiën worden onderscheiden in: 1. subsidiën in eens:

II jaarlijksche suBsidiën:

III subsidiën, welke niet aan bepaalde tijdvakken zijn gebonden

ARTIKEL 4.

(Aldus gewijzigd bij St. 1911 No. 472).

(1) Als subsidie in eens wordt ten hoogste toegekend:

a. voor oprichting van het ziekenhuis, waaronder begrepen de bouw van woningen voor het Europeesch personeel, dat volgens de bepalingen dezer subsidie-regeling is toegestaan, en het verkrijgen van terrein, wanneer geen geschikte Gouvernements grond beschikbaar is, die in bruikleen kan worden gegeven, het drie vierde gedeelte van de werkelijke uitgaven;

b. voor verbouwing, vernieuwing of uitbreiding, waaronder niet begrepen gewoon onderhoud, wanneer de noodzakelijkheid daarvan door den Gouverneur-Generaal is erkend, eveneens het drie vierde gedeelte van de werkelijke uitgaven;

c. voor eerste uitrusting van een ziekenhuis der:

lste klasse een bedrag van f 2250 (twee duizend twee honderd vijftig gulden);

2e. klasse een bedrag van f 4200 (vier duizend twee honderd gulden);

3e. klasse een bedrag van f 6300 (zes duizend drie honderd gulden);

4e. klasse een bedrag van f 8400 (acht duizend vier honderd gulden);

5e. klasse een bedrag van f 11000 (elf duizend gulden);

(2) De aanvrager van de subsidies sub a en b zal ten genoegen van den Gouverneur-Generaal moeten aantoonen, dat bij de raming der kosten of, zoo het benoodigd terrein reeds is verkregen en de werkzaamheden reeds hebben plaats gehad, bij het doen der uitgaven, gepaste zuinigheid is betracht, en dat de nieuwe of de verbouwde dan wel vernieuwde gebouwen voldoen of zullen voldoen aan billijke eischen van geschiktheid en goede constructie.

Sluiten