Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

(2) Behoudens het bepaalde bij artikel 5a draagt de Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, zorg, dat de jaarlijksche subsidie voor aan het ziekenhuis verbonden personeel slechts wordt uitbetaald voor zoover dit personeel voltallig is geweest, dan wel ander, te zamen gelijk of hooger bezoldigd, personeel er dienst heeft gedaan.

(3) Op den in alinea 1 van dit artikel sub a aangegeven voet kan reeds vóórdat een ziekenhuis, tot welks subsidieering door den Gouverneur-Generaal is besloten, is tot stand gekomen, gedurende een termijn van ten hoogste vijfjaren, voor één bevoegd geneeskundige subsidie worden verleend, ongeacht de klasse waartoe het te openen ziekenhuis zal behooren.

(4) De uitkeering van de in de vorige alinea bedoelde subsidie kan alleen plaats hebben voor zoover en zoolang:

a. de geneeskundige, voor wien de subsidie wordt aangevraagd, ter plaatse waar het ziekenhuis zal worden opgericht, aanwezig is ter voorbereiding van die oprichting en zich aldaar beschikbaar stelt voor het kosteloos verleenen van geneeskundige hulp aan de Inlandsche bevolking.

b. ten genoegen van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst blijkt, dat met den bouw van het ziekenhuis of met de voorbereiding daarvan voldoende voortgang gemaakt wordt.

ARTIKEL 5a.

(Opgenomen bij St. 1911 Nos. 472 en 654).

(1) Het bestuur van het ziekenhuis is bevoegd om aan de daaraan verbonden Europeesche geneeskundigen en ziekenverplegers (sters) te verleenen:

a. binnenlandsch verlof wegens ziekte, aanvankelijk voorniet langer dan drie maanden, welke termijn echter, zoo noodig, tot zes maanden kan worden verlengd;

b. buitenlandsch verlof wegens ziekte of wegens langdurigen dienst, in het eerste geval voor den tijd in een geneeskundig certificaat te vermelden, doch niet langer dan drie jaren, in het laatste geval voor den tijd van acht maanden, na ten minste zes jaren dienst in Nederlandsch-Indië. Bedraagt de diensttijd meer dan zes jaren, dan wordt voor elk vol jaar boven dat getal de duur van het verlof met één maand verlengd, met dien verstande, dat het verlof

Sluiten