Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

4de dat het hoofd van het ziekenhuis jaarlijks in de maand Januari door tusschenkomst der Hoofden van plaatselijken gewestelijk bestuur aan den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid een beknopt verslag over de door hem beheerde inrichting over het jongst verloopen jaar zal indienen.

B. Hulpziekenhuizen. ARTIKEL 9.

Hulpziekenhuizen zijn plaatsen, waar door particulieren gelegenheid wordt gegeven tot het bekomen van geneeskundige hulp, als bedoeld in de „Gebruiksaanwijzing van de medicijnen, die uit 's Lands voorraad worden verstrekt aan ambtenaren van het Binnenlandsch bestuur en anderen ten behoeve van de zieke bevolking".

ARTIKEL 10.

(1) De Gouverneur-Generaal beslist in het algemeen ten aanzien van het al of niet verleenen van subsidie aan een bestaand'of nog op te richten particulier hulpziekenhuis en ten aanzien van de bedragen der toe te kennen subsidiën in eens.

(2) Overigens geschiedt de regeling der subsidiën met inachtneming van de hieronder volgende voorschriften door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, die daarbij, voor zooveel noodig, te rade gaat met den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

ARTIKEL 10a. (Opgenomen bij St. 1911 No. 472).

Met betrekking tot de toekenning van subsidiën worden de particuliere Inlandsche hulpziekenhuizen verdeeld in die der: lste klasse, waarin 10 — 25 lijders ter verpleging kunnen worden 'opgenomen;

2de klasse, waarin 26 of meer lijders ter verpleging kunnen worden opgenomen.

Sluiten