Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

ticuliere Inlandsche ziekenhuizen verplicht jaarlijks in de maand Januari door tusschenkomst van de Hoofden van Plaatselijk en Gewestelijk Bestuur aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst (thans aan mij) een beknopt verslag in te dienen van de door hen beheerde ziekeninrichtingen over het afgeloopen jaar.

Daar in dat artikel echter geen regels zijn aangegeven, volgens welke dat verslag dient te worden ingericht, is de vorm en de inhoud dier verslagen dikwijls zeer uiteenloopend en ontbreken vaak die gegevens, welke voor de beoordeeling der beteekenis van het ziekenhuis voor de Inlandsche bevolking en met het oog op de toe te kennen subsidiën van groot belang mogen worden geacht.

Zonder echter van bedoeld verslag iets anders te willen maken dan een „Beknopt" verslag, zou het mij daarom zeer aangenaam zijn, indien in het jaarlijksch verslag voortaan de volgende opgaven werden vermeld, waardoor dan de afzonderlijke opgaven voor het Koloniaal verslag kunnen vervallen.

le. Het aantal verpleegden in het ziekenhuis opgenomen, te specificeeren als volgt:

Aantal Aantal over- Percentage van de over-

behan- leden behan- ledenen tot

j u , , , de behandel-

delden delden j

Malaria I

Cholera

Pokken

Beri-beri

Sijphilis en andere venerische ziekten . .

Lepra

Krankzinnigen

Gewelddadig verwonden, waarvoor visa reperta moeten worden opgemaakt ....

Andere besmettelijke ziekten

Andere inwendige ziekten

Andere uitwendige ziekten (beenwonden enz)

Sluiten