Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

niet alleen in beginsel van het Zelfbestuur behoort te worden verlangd gelijk reeds voortvloeit uit punt g, sub 2e, van den leidraad in Bijblad No. 6672, maar ook bepaaldelijk als voorwaarde voor de subsidieering behoort te worden gesteld.

Deze vraag meent de Gouverneur-Generaal bevestigend te moeten beantwoorden, zoodat in den vervolge subsidie-aanvragen ten behoeve van hulpziekenhuizen in zelfbesturende landschappen niet zullen worden ingewilligd, wanneer het betrokken Zelfbestuur niet in staat en bereid is om de te verleenen subsidie aan den Lande te restitueeren, met dien verstande echter dat in urgente gevallen reden kan bestaan om van dezen regel af te wijken en dus subsidie toe te kennen, ook indien de landschapskas niet in staat is de kosten daarvan te dragen.

Op last van den Gouverneur-Generaal heb ik de eer UHEdG, het vorenstaande mede te deelen en U te verzoeken daarmede in voorkomende gevallen rekening te willen houden.

De lste Gouvernements Secretaris, (w.g.) De Graeff.

Circ. wd. le Gouv. Secr. 22 Oct. 1915 No. 2621 (Bijbl. No. 8420).

Het blijkens dezerzijdsch rondschrijven van 3 September 1913 n° 2107 (Bijblad n° 7872) door de Regeering aanvaard beginsel dat in zelfbesturende landschappen geen subsidies voor onderwijsdoeleinden rechtstreeks uit de landschapskassen behooren te worden toegestaan, doch dat het verleenen van dergelijken steun aldaar volgens de bestaande bepalingen uit 's Lands kas, zooveel mogelijk met restitutie door de betrokken zelfbesturen, behoort te geschieden, heeft de vraag doen rijzen of het geen aanbeveling zou verdienen deze werkwijze ook van toepassing te verklaren op de subsidieering van in die gebieden opgerichte ziekenhuizen en hulpziekenhuizen.

Dé overweging van deze vraag heeft tot de conclusie geleid dat [aanvaarding van die gedragslijn ten opzichte van laatstbedoelde ziekeninrichtingen verwerpelijk moet worden geacht niet

i) Deze voorwaarde kan alleen gesteld worden voor hulpziekenhuizen, niet voor ziekenhuizen, omdat daarvoor bij artikel 1 van de regeling in Staatsblad 1906 No. 276 een recht op subsidie is erkend.

Sluiten