Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

subsidie kan geven of wenscht te geven, of dat de beheejders van een ziekenhuis haar om de een of andere reden niet bij het zelfbestuur willen aanvragen, deze toch door het Gouvernement moet worden verleend.

Bovendien zullen de aan ziekenhuizen in zelfbestuursgebied te verleenen subsidies doorgaans wel gedeeltelijk ten laste van het Gouvernement en gedeeltelijk ten laste van de betrokken landschapskas moeten komen, omdat die inrichtingen gewoonlijk wel opgericht zullen worden in centra van bevolking, waar een niet te vervaarloozen aantal Gouvernementsonderhoorigen mede daarvan profiteert. In zulke gevallen zou verwarring ontstaan wanneer èn door het Gouvernement èn door het zelfbestuur subsidie verleend zou kunnen worden, zoodat i.c. de aangewezen weg is subsidieering door het Gouvernement. Of en zoo ja in hoeverre deze tegemoetkoming door het zelfbestuur aan het Gouvernement zal moeten worden gerestitueerd, zal voor elk bijzonder geval in overweging dienen te worden genomen overeenkomstig de ten deze geldende beginselen (vgl. blz. 252 en vlg. van dl. II B. der nota over politiek beleid en bestuurszorg in de Buitenbezittingen).

Uwer Excellentie ^ vorenstaande mede te deelen UHoogEdelGestrenge en U te verzoeken daarmede bij voorkomende gelegenheid rekening te willen houden en doen houden, heb ik de eer van bekomen bevelen mij te kwijten.

De Wd lste Gouvernements Secretaris, KINDERMANN.

3. Particuliere Ieproserieën.

a. Leprozenkolonie op het eiland Po Amat (Atjeh en Onderhoorigheden).

Gouv. Besl. 1 Februari 1915 No. 48 (Stbl. No 142).

Met buitenwerkingstelling van het besluit van 16 Januari 1912 No 95 (Staatsblad No 79), machtiging te verleenen om ten behoeve van de van bestuurswege op het eiland Po Amat (Atjeh en Onderhoorigheden) opgerichte leprozenkolonie te beschikken over eene som van f 10 (tien gulden) per maand en per lijder, tot een maximum van 75 lijders.

Sluiten