Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

ƒ 3600.— (drie duizend zes honderd gulden) 's jaars zal kunnen besteed worden tot het toekennen van onderstand aan leprozen in de residentie Palembang tot door den Resident van dat gewest vast te stellen maandelijksche bedragen.

Ten tweede: Voor zoover de residentie Palembang betreft, buiten werking te stellen het besluit van 15 September 1870 No. 59.

• Ten derde: Den Resident van Palembang te machtigen om voor het oprichten van een leprozen-asyl op het terrein van de voormalige doesoen Koendoerte beschikken overeen bedrag van ten hoogste ƒ 2500.— (twee duizend vijf honderd gulden).

Gouv. Besl. van 6 Januari 1911 No. 34.

Den Resident van Palembang te machtigen om ten behoeve van het leprozen-asyl op het terrein van de voormalige doesoen Koendoer te beschikken over eene som van ƒ 3113.— (drie duizend een honderd dertien gulden) zijnde het totaal der van 1 Januari 1909 tot en met ultimo Juli 1910 in 's Lands kas verbleven bedragen voor onderstanden aan leprozen, bedoeld bij artikel 1 van het besluit van 16 Januari 1909 No. 17.

d. Vereeniging ter bestrijding der lepra in Nederlandsch-Indië.

Aan deze Vereeniging, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij het Gouv. Besl. van 26 November 1906 No. 33 (Javasche Courant dd. 4 December 1906 No. 97), werd voor het eerst over

1908 eene subsidie toegekend van ƒ 10000.— (Gouv. Besl. van 13 Februari 1908 No. 26). Voor het jaar 1909 genoot de Vereeniging eene subsidie van / 2250.— speciaal voor het onderzoek naar het voorkomen van lepra en voor de daarmede samenhangende huisverpleging van lepralijders te Soerabaja (Gouv. Besl. van 15 April

1909 No. 22), terwijl voor 1910 subsidiën werden verleend ten bedrage van ƒ 5880.— en ƒ 2475.—, speciaal voor het onderzoek naar het voorkomen van lepra en voor de daarmede samenhangende huisverpleging respectievelijk te Batavia en Soerabaja en te Semarang (Gouv. Besl. van 25 Januari 1910 No. 27 en 11 Maart

1910 No. 10). Bij Gouv. Besl. van 22 Maart 1911 No. 15, 24 Februari 1912 No. 41, 17 Mei 1913 No. 34, 27 Maart 1914 No. 26, en 27 Mei 1915 No. 45 werd aan de Vereeni-

Sluiten