Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

de kostelooze opneming en verpleging van behoeftige melaatschen, op jaarlijksche aanvrage van den behandelenden geneesheer kosteloos genees- en verbandmiddelen alsmede utensiliën uit 's Lands magazijn van geneesmiddelen kunnen worden verstrekt.

Verder is aan de Vereeniging waarvan voormeld gesticht uitgaat, kwijtschelding verleend van een bedrag van / 7831.37 (zeven duizend acht honderd een en dertig gulden, zeven en dertig cent) door haar aan het Gouvernement verschuldigd voor een ten haren behoeve verrichte boring van een artesische put te Poeloe Si Tjanang. (Gouv. Besl. van 25 October 8985 No. 49).

h. Leprozengesticht te S1T0EMBA (Tapanoeli).

De eerste oprichting van deze leproserie, dateert van een 40 jaar geleden. Subsidie voor oprichting werd niet genoten. Bij het Gouv. Besl. van 14 Mei 1912 No. 9 werd evenwel voor vernieuwing en uitbreiding van het bestaande gesticht eene subsidie van ƒ 300. - toegekend en verder bij wijze van tijdelijken maatregel een bedrag van ƒ4— 's maands voor iederen daarin verpleegden lijder als bijdrage in de kosten van verpleging.

Deze laatste subsidie werd bij het Gouv. Besl. van 16 Januari 1913 No. 71 bestendigd, terwijl zij bij het Gouv. Besl. van 19 April 1915 No. 34 bij wijze van tijdelijken maatregel werd verhoogd tot ƒ5.— per maand en per lijder.

i. Leprozenkolonie DONORODJO (Semarang).

Deze kolonie, uitgaande van de „Doopsgezinde Vereeniging tot bevordering der evangelieverbreiding in de Nederlandsche overzeesche bezittingen" ontving bij het Gouv. Besl. van 14 Januari 1916 No. 27 eene subsidie ineens tot een bedrag van ƒ 34000.— (vier en dertig duizend gulden) voor den bouw en de inrichting der kolonie.

Sluiten