Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

b. dat personen te wier aanzien eene rechterlijke beschikking als in het eerste lid van dit artikel bedoeld is genomen, niet in een gesticht of ziekenhuis, uitsluitend bestemd voor lijders aan eene bepaalde besmettelijke ziekte, mogen geplaatst worden, dan nadat door een daartoe door den resident, in overleg met de geneeskundige autoriteit, belast met de uitoefen ing van het geneeskundig Staatstoezicht in de residentie Oostkust van Sumatra, aangewezen geneeskundige—zoo mogelijk een zoodanige die in de diagnostiek van de bedoelde ziekte bedreven is — schriftelijk is verklaard, dat zij aan de ziekte lijdende zijn of daarvan ernstig verdacht worden;

c. dat de landraad op verzoek van belanghebbenden of naastbestaanden dan wel van den ambtenaar van het openbaar ministerie, hen die op voorschreven voet in verzekerde bewaring zijn gesteld, daaruit doet ontslaan zoodra hunne aanhouding in verband met de daartoe geleid hebbende redenen, niet langer noodzakelijk is te oordeelen".

ARTIKEL 2.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Januari 1914.

2. Riouw en Onderhoorigheden

Ordonnantie in Staatsblad 1914 No. 565.

Aanvulling van artikel 147 van het Reglement op het rechtswezen in genoemd gewest.

ARTIKEL 1.

Aan artikel 147 van het Reglement op het rechtswezen in de residentie Riouw (Staatsblad 1908 No. 663) wordt het volgend lid toegevoegd:

(3) Het .bepaalde bij het eerste lid van dit artikel is mede van toepassing ten aanzien van personen, die, lijdende aan afzich-telijke ziekten, in het openbaar bedelen dan wel zonder middel van bestaan rondzwerven of op eenige wijze van hun toestand partij trekken om anderen overlast aan te doen, met dien verstande:

16

Sluiten