Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249

I. op plaatsen, waar Stadsvroedvrouwen en Stadsgeneesheeren zijn gevestigd, door de Stadsvroedvrouwen, ieder voor zooveel haar ressort aangaat, en wanneer de hulp van een geneeskundige noodig is, door den Stadsgeneesheer der betrokken wijk;

II. op plaatsen, waar eene Stadsvroedvrouw maar geen Stadsgeneesheer is gevestigd, door de Stadsvroedvrouw en wanneer de hulp van een geneeskundige noodig is, door den Europeeschen geneesheer, belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst of door den tot het verleenen van verloskundigen bijstand bevoegden Gouvernements Inlandschen geneeskundige;

III. op plaatsen, waar geen Stadsvroedvrouw is gevestigd, door den Europeeschen geneesheer, belast met den burgerlijken geneeskundigen dienst of door den tot het verleenen van verloskundige hulp bevoegden Gouvernements Inlandschen geneeskundige ;

met dien verstande dat de verloskundige hulp slechts wordt verleend, wanneer de rechthebbenden zich bevinden binnen een kring van twee palen, gerekend van de woonplaats van den betrokken Europeeschen of Inlandschen geneeskundige of op plaatsen, waar dezen zich op dienstreizen in hun ressort tijdelijk ophouden, het laatste voor zoolang hun verblijf op die plaatsen duurt

ARTIKEL 4.

Aan de Stadsvroedvrouwen en aan de in artikel 3 onder II genoemde geneeskundigen worden ten behoeve van de in artikel 2 genoemde personen verbandmiddelen en andere benoodigdheden bij eene bevalling verstrekt volgens regelen, te stellen door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, in overeenstemming met den Chef over den Geneeskundigen dienst. Bij het ontbreken van overeenstemming beslist de Gouverneur-Generaal.

ARTIKEL 5.

Onder stadsvroedvrouwen worden voor de toepassing van deze bepalingen mede begrepen:

1. de particuliere Europeesche vroedvrouwen, die eene Gouvernementstoelage ontvangen en

2. met betrekking tot het verleenen van verloskundige hulp aan de in artikel 2 onder d genoemde personen, de Gouvernements onderstand genietende Inlandsche vroedvrouwen. *)

*) Staatsblad 1906 No. 483.

Sluiten