Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252

besluit van 19 Mei 1910 No. 13 *) vast te stellen de volgende:

VOORSCHRIFTEN voor de uitvoering van de proef met het stelsel van vrije artsen-keuze voor de Europeesche rechthebbenden op kostelooze geneeskundige behandeling te Semarang.

ARTIKEL 1.

De ter hoofdplaats Semarang gevestigde Europeesche rechthebbenden op kostelooze geneeskundige Gouvernements hulp ingevolge artikel 1 van de Bepalingen vastgesteld sub A van artikel 2 van het Gouvernementsbesluit in Staatsblad 1906 No. 213, uitgezonderd de verpleegden in de weezengestichten en in de gestichten van andere liefdadige instellingen alsmede de gedetineerden in 's Lands gevangenissen te Semarang, zijn bevoegd om op den voet van de volgende bepalingen zich naar eigen keuze onder behandeling te stellen van een der stadsgeneesheeren — voor zoover dezen ingevolge hun instructie verplicht zijn die behandeling op zich te nemen — dan wel van een der andere Europeesche geneesheeren ter plaatse, die zich voor de behandeling van dergelijke rechthebbenden op den voet van

*) Dit Gouv. Bt. luidt als volgt:

Eerstel ijk: Bij wijze van tijdelijken maatregel, onverminderd het bepaalde bij artikel 1, sub a van het besluit van 15 Mei 1904 No. 4 (Staatsblad No. 253), beschikbaar te stellen een bedrag van f 750 (zeven honderd vijftig gulden) 's maands ten behoeve van den burgerlijken geneeskundigen dienst ter hoofdplaats Semarang, strekkende tot invoering aldaar, bij wijze van proef, van het stelsel van vrije artsen-keuze voor de Europeesche rechthebbenden op kostelooze genees-, heel- en verloskundige hulp, waarbij aan die rechthebbenden vrijheid wordt gegeven zich bedoelde hulp te verschaffen niet alleen bij de beide stadsgeneesheeren, doch ook bij andere Europeesche geneesheeren, die zich tot het verleenen ervan bereid hebben verklaard, met dien verstande dat voormeld bedrag door den Resident van Semarang tusschen de behandelende geneesheeren wordt verdeeld in verhouding van het aantal der bij ieder hunner als patiënt ingeschreven Europeesche rechthebbenden en dat het aandeel der beide stadsgeneesheeren in 's Lands kas wordt terug gestort.

Ten tweede: Te bepalen dat door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid tegelijk met de hem bij artikel 1 van het besluit van 6 Maart 1905 No. 48 (Staatsblad No. 180) opgedragen regeling van de verplichtingen der stedelijke geneesheeren te Semarang, voor zooveel noodig voorschriften zullen worden gegeven nopens de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde proef.

Sluiten