Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257

4. INVOERING van het stelsel van vrije vroedvrouwenkeuze ten behoeve van de Gouvernements verloskundige hulp te BUITENZORG.

Gouv. Besl. van 27 November 1913 No. 48 (Stbl. No. 664). Gelet enz.

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstel ijk: Ten vervolge van het besluit van 20 September 1913 No. 41 (Staatsblad No. 578), zooals dat luidt ingevolge artikel 1 van het besluit van 1 November d.a.v. No. 49 (Staatsblad No. 637), met afwijking in zoover van artikel 3 der Bepalingen omtrent kostelooze verloskundige Gouvernements hulp aan Europeanen, vastgesteld bij artikel 2, letter B; van het besluit van 5 April 1906 No. 65 (Staatsblad No. 213), bij wijze van tijdelijken maatregel te bepalen:

a. dat, met ingang van 1 Januari 1914, ten behoeve van de Gouvernements verloskundige hulp ter afdeelingshoofdplaats Buitenzorg, residentie Batavia, wordt ingevoerd het s(elsel der vrije vroedvrouwenkeuze voor de vrouwen, bedoeld in artikel 2 dier Bepalingen, zoomede voor minvermogende en behoeftige Inlandsche vrouwen, waarbij aan die vrouwen vrijheid wordt gegeven zich bedoelde hulp te verschaffen bij de door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst jaarlijks opnieuw aan te wijzen Europeesche en Inlandsche vroedvrouwen, die daarvoor den Lande in rekening zullen kunnen brengen een bedrag van ƒ 25. _ (vijf en twintig gulden) per verrichte verlossing van eene Europeesche en een bedrag van ƒ 7.50 (zeven gulden vijftig cent) per verrichte verlossing van eene Inlandsche of daarmede gelijkgestelde vrouw;

b. dat de sub a genoemde vroedvrouwen ter erlanging van uitbetaling der bovenvermelde belooningen zich zullen hebben te wenden tot den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, onder overlegging van verklaringen volgens het bij dit besluit behoorend model.

Ten tweede: Aan de in artikel 1 van dit besluit bedoelde vroedvrouwen worden ten behoeve van de daarin genoemde vrouwen verbandmiddelen en andere benoodigdheden verstrekt volgens de regelen aangegeven bij artikel 4 der Bepalingen

WMë 17

Sluiten