Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

Kan de gratis verstrekking van dat geneesmiddel in tijden en streken, waarin de malaria een epidemisch karakter heeft aangenomen of voor zoover behoeftigen betreft, als een op de Overheid rustende plicht worden aangemerkt, onder gewone omstandigheden is, naar de meening van den Landvoogd, de grens van Staatsbemoeienis ten deze bereikt, wanneer van Overheidswege gezorgd wordt dat de kinine in gemakkelijk in te nemen vorm en tegen lagen prijs zooveel mogelijk binnen het bereik der bevolking gebracht wordt.

De proefnemingen in die richtingen met den verkoop van door de Bandoengsche Kininefabriek geleverde gecandeerde kininetabletten hebben, naar den Landvoogd is gebleken, zeer bevredigende resultaten opgeleverd

Ten einde de bezwaren, welke in de practijk verbonden zijn gebleken aan een beperking van de voor het onderwerpelijk doel te Uwer beschikking staande fondsen te ondervangen en eene onbelemmerde ontwikkeling van den kininetabletten-omzet mogelijk te maken, zonder dat langer bij de Bandoengsche Kininefabriek ondershands op crediet behoeft te worden gekocht, zijn de Hoofden van gewestelijk bestuur bij het U bekende besluit van 18 October jl. No. 10 gemachtigd om naar gelang van de behoefte kinine-tabletten in te koopen.

De Landvoogd meent er op te kunnen vertrouwen, dat van deze bevoegdheid door U met overleg zal worden gebruik gemaakt en dat zij geen aanleiding zal geven tot het inslaan van ongemotiveerd groote voorraden, zullende de voorraad kininetabletten op de plaatsen van verkoop in geen geval grooter mogen zijn dan geraamd wordt voor drie maanden noodig te zijn.

De wijze, waarop, met inachtneming van de in het bovenbedoeld besluit opnieuw gegeven voorschriften, de kinineverkoop in Uw gewest in bijzonderheden het beste te regelen ware, meent de Gouverneur-Generaal ook verder aan Uw beleid te mogen overlaten. Alleen wordt voor de keuze van debitanten in de desa Uw aandacht inzonderheid gevestigd op het Inlandsch personeel van gemeentelijke credietinstellingen, onderwijzers van Inlandsche gemeentescholen e.d. dagelijks met de bevolking in aanraking komende personen, wier ambtelijke positie niettemin zekeren waarborg aanbiedt voor eene behoorlijke behartiging van de hun opgedragen taak.

Met betrekking tot de verhandeling bij 's Lands kas van het

Sluiten