Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

277

aan de debitanten uit te keeren collecteloon wordt opgemerkt, dat dit collecteloon afzonderlijk in uitgaaf dient te worden gesteld, zoodat de opbrengst der kinine-tabletten onverminderd bij de boeken dient te worden ingenomen, mogende daarvan dus niet eerst de daarover verschuldigde collecteloonen worden afgetrokken.

Zal het den Landvoogd aangenaam zijn, indien door U bijzondere aandacht wordt gewijd aan de populariseering van het kininegebruik in Uw gewest, waartoe niet alleen ruime en doelmatige aanwijzing van debietplaatsen, maar ook periodieke bekend making aan de bevolking van de daardoor in het leven geroepen gelegenheid om zich een voortreffelijk geneesmiddel te verschaffen, aanbeveling verdient, Zijne Excellentie verwacht dat UHEdG. daarbij alles zal vermijden en dóen vermijden wat naar pressie zweemt.

Door UHEdG. het vorenstaande mede te deelen heb ik de eer mij van bekomen bevelen te kwijten.

De lste Gouvernements Secretaris, DE GRAEFF.

2. Gouv. Besl. van 5 Juni 1913 No. 55 (Bijbl. No. 7895).

Eerst el ijk: Met uitbreiding van artikel I paragraaf II van het besluit van 18 October 1910 No. 10 (Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 7318) te bepalen, dat op de wijze als in dat besluit aangegeven, kinine tegen lagen prijs zal worden verkrijgbaar gesteld ten behoeve van de bevolking van die gewesten in de Bezittingen buiten Java en Madoera, waar de invoering van dien maatregel door den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, noodig wordt geacht. *)

Ten tweede: enz.

*) Dit is tot dusver geschied in de gewesten Menado, Atjeh en Onderhoorigheden, Tapanoeli, Lampongsche districten, Sumatra^s Westkust Ranka en Onderhoorigheden, Benkoelen, Palembang en Djambi bij de besluiten van den Hisp., Chef B. G. D. van 11 Juli 1913 No. 4651, 23 Juni 1914 No. 5527, 3 November 1914 No. 9852, 10 December 1915 No 10205 13 Januari 1916 No. 256, 21 Juni 1916 No. 5103 en 10 Juli 1916 No 5697

Sluiten