Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

waarde der kinine en uitbetaling van het collecteloon, te dien opzichte zullen U door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst de noodige inlichtingen worden verstrekt.

De Gouvernements Secretaris, KlNDERMANN.

Circulaire Hisp. B. G. D. 23 Juni 1916 No. 5192. Aan

de Civiele Geneesheeren en andere geneeskundigen belast met den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

Het geval heeft zich voorgedaan dat door een bestuursambtenaar in overleg met den Civielen Geneesheer ter plaatse tot, met veel kosten voor den Lande gepaard gaande, gratis kinineverstrekking is overgegaan, welke verstrekking in verband met de mortaliteit in die streken niet voldoende gemotiveerd bleek.

Aangezien de Inspecteurs van den door mij beheerden dienst beschikken over de meest volledige gegevens ter beoordeeling van de. doelmatigheid van maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid, heb ik de eer UWEdG uit te noodigen alvorens daartoe te adviseeren overleg te plegen met den Inspecteur, indien daartoe tijd is of anders dezen van Uw advies in kennis te stellen.

De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, Bij afwezen: De Inspecteur-Souschef, OUWEHAND.

Sluiten