Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

Vervolgens stort hij het verschuldigd bedrag in 's Lands kas en zendt hij het bewijs van deze storting alsmede het duplicaat bewijs van ontvangst der geneesmiddelen met een aantooningsstaat, waarop de geldswaardige bedragen voorkomen, aan het Hoofdbureau van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, hetwelk voor de doorzending dier stukken naar de Algemeene Rekenkamer zorgt draagt.

'□oor Ur' E'—te verzoeken om in den vervolge de boven

UHEdG.

omschreven wijze van verrekening te willen toepassen, onder aanteekening, dat de levering der geneesmiddelen plaats vindt zonder de gebruikelijke verhooging van 25 % (zie Bijblad No 7208), heb ik de eer aan eene van den Landvoogd bekomen opdracht te voldoen.

De lste Gouvernements-Secretaris, E. MORESCO.

3. Circulaire G. 5. van 8 Maart 1915 No. 493 (Bijblad No. 8237).

Aan

I. den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en Onder, hoorigheden.

II. den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.

III. de Residenten van:

a. Sumatra's Oostkust.

b. Riouw en Onderhoorigheden.

c. de Westerafdeeling van Borneo.

d. de Zuider- en Oosterafdeling van Born-:o.

e. Menado.

ƒ. Ternate en Onderhoorigheden.

g. Amboina.

h. Timor en Onderhoorigheden. /'. Bali en Lombok.

Bij dezerzijdsche onder No.'7959 van het Bijblad opgenomen circulaire van 27 December 1913 No. 2934 zijn voorschriften gegeven nopens de wijze van verrekening tusschen het Gouvernement en de Inlandsche zelfbesturende landschappen van de kosten der ten behoeve van de bevolking dier gebieden

Sluiten