Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288

geneeskundig onderzoek van prostituées, zoodat bij handhaving van voormeld Regeeringsbeginsel mét deze prostitutie-reizen tevens zou komen te vervallen de voornaamste, veelal eenige gelegenheid om buiten de standplaats van den geneesheer polikliniek te houden.

Daar dit allerminst in de bedoeling der Regeering ligt, integendeel in de naaste toekomst eene uitbreiding van de poliklinische hulpverschafting aan de. Inlandsche bevolking is te verwachten, heeft de Landvoogd mij gemachtigd te Uwer kennis te brengen dat van af 1 Maart 1911, in afwachting van van de tot standkoming eener nieuwe regeling van den poliklinischen arbeid onder de Inlandsche bevolking, en met prijsgeving in zoover van het hooger geciteerd beginsel, de thans bestaande toestand dient te worden bestendigd in dier voege, dat de tegenwoordige prostitutie-tournées, voor zoover zij tot dusver mede dienstbaar worden gemaakt aan het houden van poliklinieken, zullen kunnen worden gemaakt als poliklinieken-reizen.

Ik heb de eer UHdG. te verzoeken met het vorenstaande t.z.t. rekening te willen houden en daaraan de noodige bekendheid te willen geven.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, M. S. Koster.

De in bovenstaande circulaire in uitzicht gestelde nieuwe regeling van den poliklinischen arbeid onder de Inlandsche bevolking is tot staan gekomen bij het Gouv. Besl. van 24 Mei 1912 No. 21 luidende:

Den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst bevoegd te verklaren om, naar gelang van de behoefte, de plaatsen aan te wijzen, waar door de Gouvernements geneeskundigen en de van Regeeringswege met de waarneming van den Burgerlijken geneeskundigen dienst belaste particuliere geneesheeren ten behoeve van de Inlandsche bevolking kosteloos poliklinieken zullen, worden gehouden en om daarin zoo noodig verandering te brengen, en voorts om genoemde geneeskundigen te vergunnen voor hunne reizen naar de hun aangewezen polikliniekplaatsen en terug naar hun standplaatsen te declareeren op den voet der bestaande bepalingen van het Europeesch of Inlandsch reisreglement.

Sluiten