Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

bij gemis van dezen door een Inlandschen geneeskundige of veearts, dan wel, wanneer ook dezen niet aanwezig zijn, door de hoogste ter plaatse gevestigde civiele autoriteit.

(2) Zij, die de verklaringen afgeven, zijn gehouden, zooveel doenlijk van het bestaan van dollehondsbeet uit de waargenomen feiten of hun medegedeelde omstandigheden zich te overtuigen.

(3) De schriftelijke verklaringen gaan zooveel mogelijk vergezeld van een ingevulden staat van inlichtingen overeenkomstig het bij deze bepalingen behoorend model. J)

ARTIKEL 5.

(1) Behoeftigen, voor wie een schriftelijke verklaring is afgegeven als in artikel 4 vermeld, kunnen ter erlanging van geneeskundige behandeling in het Instituut Pasteur op 's Lands kosten worden overgevoerd naar Weltevreden en terug naar de plaats hunner herkomst zoo noodig vergezeld van de hun door het bestuur toegevoegde geleiders, mits op de minst kostbare wijze, ter beoordeeling van het betrokken Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur. 2)

(2) Voor zooveel Europeanen en met hen gelijkgestelden betreft, worden hier onder behoeftigen alléén begrepen zij, die als zoodanig worden aangemerkt volgens de voorschriften in' het besluit van 25 December 1867 No. 1 (Staatsblad No. 172).

(3) Voor Inlanders en met hen gelijkgestelden beslist het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur, of zij als behoeftigen in den zin van dit artikel moeten worden beschouwd.

ARTIKEL 6.

(1) Europeanen en met hen gelijkgestelden, die ingevolge het vorig artikel op 's Lands kosten naar Weltevreden worden opgezonden, komen in aanmerking om tijdens hun verblijf aldaar in het groot militair hospitaal als behoeftigen te worden opgenomen; aan Inlanders en met hen gelijkgestelden wordt huisvesting en verpleging verleend in het stadsverband of het Chineesch hospitaal te Batavia naar gelang van hun landaard.

(2) De hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur dragenzorg, dat het vervoer der op 's Lands kosten over te brengen

') Bijbl. No. 8196, zie blz. 314 van deze verzameling. z) Bijbl. No. 5981.

Sluiten