Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

311

personen zooveel mogelijk worde bespoedigd; zij voorzien hen, voor zooveel noodig, van een schriftelijk bewijs ter erlanging van vrij transport door andere gewesten.

ARTIKEL 7.

De Hoofden van plaatselijk bestuur geven den Directeur van het Instituut-Pasteur op aanvrage inlichtingen omtrent den gezondheidstoestand van alle personen, die bij die inrichting in behandeling geweest zijn.

E. Aankweeken en verstrekken van cholera-vaccin.

1. Gouv. Besl. 3 Juni 1911 No. 71 {Bijbl. No. 7396). 'jjjtfi

Met aanvulling van de bepalingen voor het Instituut Pasteur, bepaald dat genoemd Instituut ook bestemd zal zijn tot het aankweeken en verstrekken van cholera-vaccin, alsmede voor het inenten tegen cholera, een en ander op den navolgenden voet:

ARTIKEL 1.

De verstrekking van cholera-vaccin geschiedt uitsluitend aan geneeskundigen en aan apothekers ten behoeve van geneeskundigen en wel tegen betaling van ƒ 2.50 (twee gulden vijftig cent) voor een fleschje inhoudende 10 c.M8. entstof, voldoende voor tien vaccinaties.

Deze entstof wordt gratis verstrekt aan de geneeskundigen bedoeld bij artikel 2 der Epidemie-ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299), wanneer door hen bij de aanvrage wordt verklaard, dat deze geschiedt ten behoeve van de inenting van behoeftigen, of van personen die van Gouvernementswege recht hebben op vrije geneeskundige behandeling.

ARTIKEL 2.

De aanvragen tot verstrekking van cholera-vaccin worden door de geneesheeren en apothekers rechtstreeks ingediend bij den Directeur van het Instituut Pasteur.

Sluiten