Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317

De Directeur van het Instituut stelt er prijs op dat de patiënten steeds dadelijk na aankomst bij hem worden gebracht. Daarvoor zal het noodig zijn dien Directeur rechtstreeks kennis te geven van het vermoedelijk tijdstip van aankomst van een patiënt. Ook dit kan in spoedeischende gevallen telegrafisch geschieden.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, ABENDANON.

I. CERTIFICAAT van onvermogen voor behoeftige personen, die ter behandeling worden opgezonden naar het Instituut Pasteur,

Circ. Dir. O. E. N, 29 Augustus 1907 No. 16145 (Bijbl. No. 6731) aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur in Nederlandsch-Indië (uitgezonderd den Resident van BATAVIA).

Volgens mededeeling van den Directeur der Landskoepokinrichting en van het Instituut Pasteur te Weltevreden is het in den laatsten tijd voorgekomen, dat aan dolle-hondsbeet lijdende personen, die blijkbaar in de termen vielen om als behoeftigen op 's Lands kosten naar het Instituut Pasteur te worden overgevoerd en dan ook als zoodanig hierheen waren gezonden, niet in het bezit waren van een certificaat van onvermogen, zonder hetwelk het voor de autoriteiten hier ter plaatse niet mogelijk is uit te maken of de bedoelde personen aanspraak hebben op kostelooze verpleging, Europeanen en met hen gelijkgestelden in het groot militair hospitaal, Inlanders en met hen gelijkgestelden in het stadsverband of in net Chineesch hospitaal te Batavia (artikel 6 der bepalingen in Bijblad No. 5186), en op vervoer op 's Lands kosten terug naar de plaats van herkomst (ibid. artikel 5).

Dit noopt mij UHEdG. te verzoeken, hèt daarheen te willen leiden dat behoeftige personen, woonachtig in Uw gewest, die ter behandeling in het Instituut Pasteur voor rekening van den Lande naar Weltevreden worden opgezonden, voortaan steeds worden voorzien van een certificaat van onvermogen, afgegeven door het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur. Is het niet

Sluiten