Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

ARTIKEL 2.

Het vast personeel dier inrichting bestaat uit: 1 directeur;

3 gouvernementsartsen, onderscheidenlijk den titel voerende van:

onder-directeur, eerste(n) laborant en tweede(n) laborant;

1 Chef van de chemisch pharmaceutische afdeeling;

1 administrateur;

1 eersten amanuensis;

1 tweeden amanuensis; 13 bedienden.

ARTIKEL 3.

(1) De werkzaamheden in het laboratorium worden geregeld door den directeur dier inrichting.

(2) Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den directeur gaan al diens verplichtingen over op den onder-directeur, die alsdan in zijne functiën wordt vervangen door den oudsten in dienst zijnden ambtenaar behoorende tot den wetenschappelijken staf van het laboratorium.

ARTIKEL 4.

Tot den werkkring van het laboratorium behoort:

a. het bestudeeren van in de tropen voorkomende ziekten, hare oorzaken, verspreiding, voorkoming en bestrijding;

b. voor zoover noodig het geven van leergangen in zoogenaamde tropische ziekten en hare voorkoming en bestrijding ;

c. het onderzoek van pathologische praeparaten, in het belang van 's Lands dienst aangeboden door geneeskundigen ;

d. het verstrekken van adviezen in het belang van 's Lands dienst op geneeskundig en hijgiènisch gebied;

e. het verrichten van mikroskopische, biologische e^i scheikundige onderzoekingen in het belang der justitie;

ƒ. het verrichten van scheikundige en pharmaceutische onderzoekingen en het onderzoek naar den aard van de voedingsmiddelen hier te lande.

Sluiten