Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

ARTIKEL 8.

De sectiekamer der centrale burgerlijke ziekeninrichting te Batavia met het daaraan verbonden personeel benevens de daarin aanwezige hulpmiddelen wordt in voorkomende gevallen ter beschikking gesteld van den directeur van het laboratorium, voor zoover de eischen van den dienst bij die inrichting ter beoordeeling van den directeur daarvan, zulks toelaten.

ARTIKEL 9.

(1) De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, kan, tenzij daartegen overwegende bezwaren voor den inwendigen dienst bij het laboratorium bestaan, na overleg met den Directeur van genoemd laboratorium, geneeskundigen, natuurwetenschappelijk technische ambtenaren en analysten van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst opdragen aan genoemde inrichting werkzaamheden of onderzoekingen in bet belang van den dienst dan wel speciale onderzoekingen te verrichten.

(2) Indien overigens daartoe gelegenheid bestaat en daartegen bij voornoemden Directeur geen bezwaren bestaan, kunnen ook militaire en particuliere geneesheeren, scheikundigen en technologen aan voornoemd laboratorium onderzoekingen verrichten.

(3) Zoowel voor Nederlandsche als voor vreemde geleerden behoort te allen tijde gelegenheid te bestaan eenigen tijd in die inrichting werkzaam te zijn.

(4) Zooveel mogelijk en noodig worden alle tot het laboratorium behoorende hulpmiddelen door den diricteur ter beschikking gesteld van de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, terwijl de voorziening in hulpmiddelen voor de onderzoekingen, te verrichten do.or de in de leden 2 en 3bedoelde personen, door den directeur naar omstandigheden zal worden geregeld.

ARTIKEL 10.

(1) Voor zoover de directeur van het laboratorium meent dat dit in verband met de overige werkzaamheden mogelijk isr kunnen in die inrichting andere onderzoekingen worden verricht dan die welke in het belang van 's Lands dienst noodig zijnr tegen een door hem vast te stellen tarief.

Sluiten