Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

te goed gedaan, wanneer blijkens eene verklaring door den ingevolge een opdracht als bedoeld in artikel 11 reizenden ambtenaar van het laboratorium op de declaratie te stellen, het hem vergezellend minder personeel niet kosteloos heeft kunnen gebruik maken van het door hem zelf gebezigd afzonderlijk middel van vervoer.

ARTIKEL 13.

(1) De directeur van het laboratorium brengt in de maand Januari van ieder jaar een verslag uit aan den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, omtrent de in het afgeloopen jaar verrichte werkzaamheden en wetenschappelijke onderzoekingen.

(2) Deze verslagen en de van het laboratorium uitgaande wetenschappelijke mededeelingen worden openbaar gemaakt in de „Mededeelingen van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst" en kunnen na bekomen machtiging van den Hoofdinspecteur, Chef van dien dienst, opgenomen worden in het Geneeskundig Tijdschrijft voor Nederlandsch-Indië of andere daarvoor in aanmerking komende tijdschriften.

(3) De directeur van het laboratorium is gerechtigd tot het aankoopen van 100 (één honderd) exemplaren van de in het laboratorium bewerkte wetenschappelijke mededeelingen ter verspreiding onder de naar zijne meening daarvoor in aanmerking komende personen of inrichtingen.

(4) De Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, bepaalt over hoeveel exemplaren hij ten behoeve van zijn kantoor wenscht te beschikken.

C. Cursus in tropische ziekten bij het Geneeskundig Laboratorium (zie art. 4 sub b. van het Regiement voor dat laboratorium).

1. Beschikbaarstelling van fondsen.

Bij Stbl. 1914 No. 323, art. J, sub b, is ten behoeve van het onderwijs in vleesch- en veekeur aan den cursus beschikbaar gesteld een bedrag van ten hoogste ƒ 450 's jaars.

Sluiten